www.edisiviral.com

Berita dan informasi edisi viral di Malaysia.


Badminton sebati dalam diri Chong Wei

5 month ago, 09-Nov-2018


KETUA jurulatihperseoranganlelakinegara, DatukMisbunSidek menyifatkankeputusananakdidiknya DatukLee Chong Wei kembali mewarnai sukanbadminton satu kejutandan berita gembira untukpeminatdi seluruh dunia.

Misbunpercaya hanyakegembiraan di gelanggangsahajadapatmengubati setiapkesakitanyang dihidapiolehjaguhbadminton itu yang kinitelahsembuhdaripadabarahhidungtahap satu.

Peminat-peminat semua rindu dengancorak permainandia di gelanggang. Sayapercayaapabilailmu badminton sudahtertanam dalamdirinya, sampai bila-bilasemangat itu sentiasaada.

Sekarangini sayapercaya, dalamhatinya(semangat) lebih baik daripadadulu. Apabiladia beritahu akankembalike gelanggang sudahtentuharapandan semangatjuangnyatinggi. Ramaiorang yang mengalami nasibsamasepertiChong Wei akanberputus asa. TetapiChong Wei sangatluarbiasa.

Sayatidakterkejutkalauprestasinya masihseperti duludan mungkin lebih baik lagi, katanyaketika ditemui di Akademi Badminton Malaysia (ABM), BukitKiara di sinihariini.

Chong Wei semalam mengumumkankeputusannya untuk terusberaksidalam arena badminton dan menyasarkanpenampilankelima di SukanOlimpikTokyo 2020. Beliau merupakanpemenangpingatperak tigakali berturut-turut di Olimpik bermula2008, 2012 dan2016.

Beliausebelum ini berehatseketika dalamarena badminton selama empat bulan keranaperlumenjalani rawatan kanserdi Taiwan dan dijangka kembali ke gelanggang pada bulandepan.

Misbun berkatapihak kejurulatihantidak akanmelakukanperubahandrastikdalamprogram latihan sebaliknya mengikutkeperluanbekaspemain nomborsatu dunia itu.

Saya rasa tidakperluperubahanyang drastik dalamprogram latihan. Dia tahubagaimanaperlu mulakan latihan dan meningkatkanlatihannyamengikutperingkatyang biasadilakukannya. Sekarang ini pihak kejurulatihan perlubersabar denganpermintaan beliau(tahaplatihanmengikut kemampuan ChongWei) dan modul-modul yang akan diberikan kepadanya.

Paling pentingadalahmemastikanChong Weimemulakan latihandengantenang, tidak perlu banyakfikir dan ini akanmembawakepada satupenampilanyang baharuuntuk dirinya, katanya.

Dalam padaitu jurulatihChong Wei, Hendrawanberkatabeliaugembirapemain itu membuatkeputusan kembaliberaksidan memujisemangatChong Wei dalam sukan badminton masihtinggi.

Mengenali Chong Wei, beliau seorang yang mempunyaimatlamat. Apabila beliauumummahu meneruskan kariernya, itu bermaksud beliaumenyasarkan sesuatu. Chong Wei bukanpemain yang sekadarbermain, beliautahuapa yang dia mahu.

Saya tidakrisau tentangteknik atauskillkeranasayapercayaChong Wei tiada masalahmengenaihal itu. Mana-mana pemainhebatdi duniadua perkara itu tidak akan hilang. Paling penting adalah mengembalikan semulakecergasannya, kata Hendrawan.

Hendrawanantarajurulatih yang bersama-sama Chong Wei di saatpemain itu menghadapi situasi sukariaitusebelum inididapati positif doping jenis dexamethasone pada Oktober 2014.

Jelasnyabiarpunmempunyaihubungan rapat denganChongWei, Hendrawanberkata keputusanChongWei kembali ke gelanggangadalah satu kejutan kerana tiada perbincangan diadakanmengenaiperkaraitu.

Saya tidakpernahtanya dan dia sendirijugatidak pernah beritahumengenaistatus kariernya. Sebelum ini sayahanya melawat beliau dan bercakap soal kesihatannya sahaja, katanya. – Bernama

‘Badminton sebati dalam diri Chong Wei’ Sukan Sinar.
SUMBER : sukansinar.com


Tags

Travel New York London IKEA NORWAY DIY Ideas Baby Family News Clothing Shopping Sports Games

Popular Posts


Related Posts